Informacja o ochronie danych osobowych

Administrator danych osobowych.

Spółka Crippa s.r.l. con socio unico  jest Administratorem przesłanych danych osobowych i w związku z powyższym jest podmiotem przetwarzającym dostarczone dane na podstawie ustawy o ochronie danych. 

Crippa s.r.l. con socio unico 

Siedziba prawna: Arosio (CO), Via Buonarroti nr 3

NIP i Kod Identyfikacji Podatkowej: 02989810136

Nr REA: CO - 289716

 

Miejsce przechowywania danych.
Zgromadzone dane przechowywane są na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EOG”) i nie będą przenoszone i przetwarzane w żadnym kraju poza tym terytorium.

 

Podmioty mające dostęp do danych.

Dane wykorzystywane są przez personel i współpracowników spółki CRIPPA S.P.A. oraz przez jej partnerów zajmujących się marketingiem i stroną www.crippa.it.

 

Prawa użytkownika

  1. Prawo dostępu: użytkownik ma prawo żądać w każdym momencie informacji dotyczących jego danych osobowych znajdujących się na naszym posiadaniu. Użytkownik może kontaktować się ze spółką Crippa s.r.l. con socio unico która przekaże wszystkie dane osobowe pocztą elektroniczną.
  2. Prawo do przenoszenia danych: za każdym razem, gdy spółka Crippa s.r.l. con socio unico przetwarza dane osobowe użytkownika przy wykorzystaniu środków zautomatyzowanych, na podstawie zgody użytkownika lub na podstawie porozumienia, użytkownik ma prawo otrzymać kopię przekazanych danych w formacie ustrukturyzowanym i elektronicznie czytelnym. Dotyczy to jedynie danych osobowych przesłanych przez użytkownika do spółki CRIPPA S.P.A.
  3. Prawo do sprostowania: użytkownik uprawniony jest do żądania sprostowania danych, jeżeli nie są one poprawne. Może również żądać uzupełnienia danych, jeżeli nie są kompletne.
  4. Prawo do usunięcia: użytkownik ma prawo żądać w każdym czasie usunięcia wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez spółkę CRIPPA S.P.A., z wyjątkiem następujących przypadków: i) użytkownika łączy ze spółką Crippa s.r.l. con socio unico kstosunek umowny; ii) użytkownik posiada niespłacony dług wobec spółki CRIPPA S.P.A. lub pozostaje z nią w sporze.

Dane osobowe użytkownika związane ze stosunkami umownymi przechowywać będziemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie: użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie spółki Crippa s.r.l. con socio unico Spółka Crippa s.r.l. con socio unico nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów i praw użytkownika lub powodów prawnych.
  2. Prawo wniesieniu sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: Użytkownik ma prawo sprzeciwić się prowadzeniu marketingu bezpośredniego. W tym zakresie zostaje sprecyzowane, że użytkownik może dokonać wyboru polegającego na niezaakceptowaniu marketingu bezpośredniego, wysyłając wiadomość mailową na adres poczty elektronicznej privacy.@crippa.it, lub wypełniając instrukcje zawarte w każdym mailu marketingowym.
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownik uprawniony jest do wystąpienia do spółki Crippa s.r.l. con socio unico  z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących okolicznościach: i) jeżeli użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania przez spółkę Crippa s.r.l. con socio unico opartego na jej uzasadnionych prawnie interesach, spółka Crippa s.r.l. con socio unico ograniczy wszelkie przetwarzanie tych danych do momentu weryfikacji prawnie uzasadnionych interesów; ii) jeżeli użytkownik oświadcza, że dane osobowe nie są poprawne, spółka Crippa s.r.l. con socio unico musi ograniczyć wszelkie przetwarzanie tych danych do momentu weryfikacji ich poprawności i wprowadzenia ewentualnych zmian; iii) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, możliwe jest wniesienie sprzeciwu wobec ich usunięcia i zażądanie w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

 

Sposób wykonywania praw użytkownika.

Spółka Crippa s.r.l. con socio unico posiada personel, którego zadaniem jest obsługa żądań dotyczących praw użytkownika wyszczególnionych powyżej. W tym zakresie możliwe jest kontaktowanie się ze spółką Crippa s.r.l. con socio unico pod adresem poczty elektronicznej: privacy@crippa.it

 

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego: 

Jeżeli użytkownik uzna, że spółka Crippa s.r.l. con socio unico przetwarza dane osobowe w sposób niepoprawny, może skontaktować się ze spółką pod adresami wskazanymi powyżej. Ponadto użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

Aktualizacja Informacji o ochronie danych osobowych: 

Może okazać się konieczne aktualizowanie treści naszej informacji o ochronie danych osobowych. Użytkownicy będą powiadamiani o wszelkich zmianach materialnych w zakresie Informacji, na przykład w odniesieniu do celów przetwarzania danych, tożsamości Administratora lub praw użytkowników.