Agenda 2030 goals

ZRÓWNOWAŻONA INNOWACJA

Crippa od zawsze stawia na jakość, innowację i waloryzację kapitału ludzkiego w celu zaoferowania nowoczesnych rozwiązań i usług, zaprojektowanych w taki sposób, by szybko odpowiadać na coraz to nowsze i pilniejsze potrzeby rynku.

Na potwierdzenie swego zaangażowania Crippa wkroczyła na ścieżkę, która doprowadzi do integracji 17 celów zrównoważonego rozwoju opracowanych przez ONZ we wszystkich swoich działaniach i procesach. To zaangażowanie przybrało konkretną formę wraz z publikacją Raportu Zrównoważonego Rozwoju, zgodnie z Global Reporting Initiative Standards, międzynarodowym wzorcem raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju.

Co roku w tym dokumencie będziemy przedstawiać naszą drogę do zrównoważonego rozwoju oraz opisywać podjęte zobowiązania i osiągnięte cele, jak również będziemy określać kwestie, które wymagają poprawy.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ:

ZAANGAŻOWANI OD ZAWSZE

Firma Crippa od zawsze ujmowała zrównoważony rozwój w swojej strategii biznesowej, tworząc wspólne wartości. Ponieważ od zawsze byliśmy głęboko przekonani, że tylko działając w sposób zrównoważony i świadomy można osiągnąć znaczące i trwałe rezultaty w perspektywie średnio- i długoterminowej. Ponadto, przejrzystość jest zasadą, która nas inspiruje i przyświeca wszystkim naszym działaniom i interakcjom. Już przed złożeniem Raportu o Zrównoważonym Rozwoju, firma Crippa od zawsze wdrażała dobre praktyki, które uwzględniają inspirujące zasady we wszystkich dziedzinach: począwszy od zaangażowania w kapitał ludzki, łańcuch dostaw, zarządzanie zamówieniami, relacje z klientami, poprzez proponowane innowacyjne rozwiązania.

1. Jakość i innowacyjność produktu

Jakość i innowacja to nieodłączna część DNA firmy Crippa, która od zawsze przyświeca strategii przyjętej przez przedsiębiorstwo. Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy sterowanie numeryczne CNC i zaoferowaliśmy ofertę kompletnych maszyn z technologią „Full Electric”. Nasi projektanci stale poszukują najnowszej dostępnej technologii, aby zapewnić mniejsze zużycie komponentów, lepszą dostępność i oszczędność energii. Dział R&D zwraca szczególną uwagę również na ergonomię maszyn, aby ułatwić pracę operatorów maszyn.

Jakość i innowacyjność produktów to także chęć maksymalnego zadowolenia klienta, co jest głównym celem firmy Crippa, która opracowała i nadal wdraża narzędzia do monitorowania wydajności maszyn, rozwiązania Przemysłu 4.0, oprogramowanie przyjazne dla użytkownika i dba o zapewnienie najwyższego poziomu obsługi posprzedażowej oraz pomocy technicznej, zarówno osobistej, jak i zdalnej, gwarantując rozwiązywanie problemów w możliwie najkrótszym czasie i bez marnowania zasobów.

Dbałość o jakość, zgodnie z certyfikatem ISO 9001:2015, przechodzi również przez szereg kontroli mających na celu zminimalizowanie i zarządzanie niezgodnościami oraz optymalizację procesów, również dzięki planowi jakości dostawców, który reguluje sposoby pracy i określa informacje dotyczące łańcucha dostaw.

Crippa zwraca szczególną uwagę również na określenie i wykluczenie nieefektywności na wszystkich etapach produkcji.

2. Dbałość o personel

Crippa od zawsze promuje bezpieczeństwo, szacunek dla drugiej osoby i rozwój zawodowy współpracowników: wartości te określono w Kodeksie Etyki i wdrożono wraz z upływem lat, dzięki licznym zwyczajom mającym na celu poprawę środowiska pracy, waloryzację profesjonalizmu, bezpieczeństwa, terenu i relacji między przedsiębiorstwem, współpracownikami i podmiotami zewnętrznymi.

W ten kontekst doskonale wpisują się również analizy zarządzania ryzykiem, zintegrowana polityka przedsiębiorstwa oraz wdrożenie modelu organizacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem z mocą ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. nr 231 poprzez powołanie specjalnego organu kontroli i nadzoru, który poza respektowaniem przepisów prawa gwarantuje również zdrowie i dobre samopoczucie wszystkich współpracowników firmy.

Dla nas Klient jest w centrum uwagi, co przejawia się również w szeregu działań obejmujących ochronę prywatności oraz warunki dostawy, a także kształcenie operatorów oraz opracowywanie projektu maszyn w taki sposób, aby nie tylko zapewnić maksymalne standardy bezpieczeństwa, lecz również spełnić zasady ergonomii i zapewnić maksymalny komfort użytkownika końcowego.

Pełne zainteresowanie osobą na 360° jest również wyrażane poprzez ciągłe szkolenia i szereg korzyści związanych z dobrostanem, które umożliwiają wszystkim pracownikom Crippa skorzystanie z dodatkowych świadczeń zdrowotnych, umów zakładowych, zakładowego ubezpieczenia na życie oraz elastycznych godzin pracy w celu pogodzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych. Dzięki tym warunkom każdy może pracować w pogodnym i aktywnym środowisku, które dba i promuje stały rozwój osobisty na 360°.

3. Odpowiedzialność łańcucha dostaw

Mając na uwadze ochronę jakości swoich produktów, Crippa zawsze angażowała się w rozwijanie trwałych relacji z łańcuchem dostaw, poszukując lokalnych doskonałości, zarówno pod względem bliskości geograficznej, jak i wzmocnienia lokalnych czołowych graczy. Jako że Crippa jest świadoma jak ważną rolę odgrywa łańcuch dostaw, promuje działania mające na celu angażowanie kontrahentów handlowych w okresową weryfikację zgodności z wymogami jakościowymi, zgodności z przepisami, solidności ekonomicznej i cenowej. Wymagania te stawiane są dostawcom i poddostawcom.

4. Ochrona środowiska

Crippa dba o środowisko, monitorując cały cykl życia swoich produktów i procesów. Opracowujemy i wykonujemy rozwiązania o niskim oddziaływaniu na środowisko, utrzymując nienaruszone osiągi maszyn pod kątem ich wydajności i niezawodności.

To zobowiązanie ma konkretne przełożenie na wszystkie etapy procesu produkcji: od etapu opracowania naszych maszyn, po monitorowanie czynności odbioru i lakierowania, aby zminimalizować emisję zanieczyszczeń, CO2 oraz ograniczyć zużycie wody.

Prawie wszystkie nasze maszyny są wykonane w systemie „Full Electric”, co zapewnia minimalny wpływ na środowisko naturalne i gwarantuje naszym klientom możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej do zasilania maszyn.

Dbałość firmy Crippa o środowisko przejawia się również w zwiększeniu wydajności materiałów wykorzystywanych do pakowania, zaangażowaniu w poszukiwanie materiałów nadających się do recyklingu lub ponownego użycia oraz, tam gdzie to możliwe, zminimalizowaniu ilości wykorzystywanych materiałów opakowaniowych.

5. Integralność biznesu

Od samego początku Crippa prowadzi swoją działalność w poszanowaniu obowiązujących przepisów oraz kieruje się następującymi wartościami: starannością, poprawnością, lojalnością i przejrzystością. Kodeks Etyki i Organ Nadzoru formalizują jej zaangażowanie i umożliwiają wdrożenie w praktyce czynności niezbędnych do zapobiegania nieetycznemu zachowaniu w miejscu pracy i w relacjach z podmiotami trzecimi.


Crippa zachęca do świadomego zużywania zasobów żywnościowych i chroni zdrowie, eliminując z firmowych automatów napoje słodzone i przekąski przemysłowe, promując spożywanie zbilansowanych posiłków poprzez umowy z lokalnymi restauracjami, zapewniające pracownikom obsługę stołówki zakładowej.

Crippa promuje zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników poprzez wypełnianie obowiązków prawnych a także wykraczając poza te obowiązki. Wszyscy pracownicy korzystają z dodatkowej polisy zdrowotnej i procedury socjalnej, której celem jest zapobieganie chorobom i zapewnienie wsparcia finansowego w przypadku wydatków na leczenie. Crippa wykupiła również polisę EXTRA PROFESSIONAL ACCIDENT and LONG TERM CARE dla wszystkich pracowników. Dodatkowo w każdej siedzibie produkcyjnej znajdują się punkty z defibrylatorem, które mogą być używane w razie potrzeby przez odpowiednio przeszkolony personel.

Crippa inwestuje w swój kapitał ludzki, oferując zindywidualizowane i ustrukturyzowane plany szkoleniowe, przyjmując system zarządzania w celu monitorowania wykorzystanych godzin szkoleniowych, zapewniając ciągły wzrost swoich zasobów, poprawiając know-how firmy i stając się atrakcyjną lokalizacją dla utalentowanych osób.
Crippa współpracuje z wiodącymi uczelniami, uczestnicząc w projektach badawczych, pracach dyplomowych i współtworząc projekty, w szczególności we współpracy z Wydziałem Mechanicznym. Crippa jest sponsorem Dynamic PRC i projektu gospodarki cyrkularnej „z jednej rzeczy powstaje druga”, obu we współpracy z Politechniką z Mediolanu.
Nasze usługi posprzedażowe obejmują w szczególności szkolenia: Crippa oferuje różne formuły pogłębiania i poznawania wszystkich swoich produktów i usług: od szkoleń poinstalacyjnych, do dedykowanych sesji szkoleniowych, gdzie poruszane są tematy takie jak: rutynowa i planowa konserwacja, optymalizacja produkcji, oprogramowanie, teoria gięcia. Kursy te dostępne są w trybie dual mode z tłumaczeniem symultanicznym (na miejscu lub na dedykowanej platformie), zawsze zapewniając możliwość wymiany uwag z wykładowcami.

Crippa wdrożyła ustandaryzowany proces rekrutacji, mający na celu nagradzanie doskonałości i osobistych umiejętności każdego pracownika, zapewniając integracyjne środowisko pracy.

We wszystkich lokalizacjach Crippa zainstalowano dystrybutory wody pitnej dostępne dla wszystkich pracowników firmy. Dzięki temu znacznie zmniejsza się zużycie plastiku i jednorazowych butelek.

Crippa była jedną z pierwszych firm, która zaoferowała gamę kompletnych maszyn „Full Electric", minimalizując zużycie energii i eliminując olej i zanieczyszczające materiały odpadowe. Energia, która zasila wszystkie nasze lokalizacje pochodzi w 100% z odnawialnych źródeł. Naszym dostawcą energii jest Dolomiti Energia, partner w zakresie dostaw energii elektrycznej, który w sposób zrównoważony zasila działalność firmy Crippa. Wszystkie nasze zakłady produkcyjne posiadają izolację: zostały zaprojektowane i zoptymalizowane pod kątem oszczędności energii, poprzez prace polegające na renowacji systemów chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń, jak również poprzez prace mające na celu zmniejszenie wpływu słońca na ogrzewanie, aby obniżyć zużycie klimatyzatorów.

Komfortowe i przytulne otoczenie to jeden z pierwszych wymogów, aby dobrze wykonywać swoją pracę. Dlatego Crippa dba o zabezpieczenie i ciągłe doskonalenie miejsca pracy, zapewniając porządek i czystość. Nasz warsztat charakteryzuje się szczególną dbałością o porządek i czystość. Naszym celem jest utrzymanie miejsc pracy w idealnym porządku, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort pracy zarówno pracownikom, jak i klientom. Wszyscy nasi pracownicy mają zapewnione ergonomiczne stanowiska pracy do wykonywania swoich obowiązków oraz mogą korzystać z elastycznego czasu pracy.

Crippa posiada szereg rozwiązań dedykowanych programowi Przemysł 4.0, które pozwalają na monitorowanie maszyn, planowanie harmonogramów konserwacji bieżącej lub nadzwyczajnej poprzez aplikację dostępną z dowolnego urządzenia.

Aplikacja Next2You pozwala naszemu personelowi technicznemu wykrywać problemy w systemach naszych klientów dzięki najnowszym technologiom zdalnej diagnostyki i rozszerzonej rzeczywistości.

Crippa posiada zespół techników, którzy dbają o rozwój i wdrażanie wszystkich rozwiązań programowych, w które wyposażone są nasze maszyny, wydając aktualizacje i dostosowując je w odpowiedzi na informacje otrzymane z rynku i potrzeby naszych klientów.

Oprogramowanie Crippa USER ISO INTERFACE UII pozwala na łatwe i intuicyjne tworzenie programów maszynowych, automatycznie generując kody ISO w celu optymalizacji detali i osprzętu.

Nasz zespół pomocy technicznej ds. oprogramowania jest zawsze do dyspozycji klienta, gotowy do natychmiastowej interwencji w celu rozwiązania problemów, również w formie pomocy zdalnej.

Ponadto, Crippa projektuje i wdraża automatyzacje i integracje w celu poprawy jakości pracy operatorów maszyn, pozwalając na wyeliminowanie powtarzalnych i nużących funkcji, w których interwencja człowieka może zostać zastąpiona przez nowe technologie.

Crippa opracowała aplikację do pobrania z App Store, dedykowaną targom, umożliwiając oprowadzenie odwiedzających po stoisku i podając wstępny opis maszyn. Aplikacja jest w stanie zlokalizować maszynę przed którą się znajduje, dostarczając informacji technicznych w czasie rzeczywistym. Dzięki aplikacji możemy również zaoszczędzić na druku katalogów, zwiększając digitalizację narzędzi oferowanych przez Crippa.

Crippa promuje merytokrację, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Oferujemy i wspieramy ścieżki rozwoju zawodowego.

Crippa posiada system monitorowania i oceny wyników poprzez działania związane z samooceną, które są udostępniane i omawiane z kierownikami działów i menedżerem ds. zasobów ludzkich. System, który zapewnia pracownikom wizję przygotowaną na przyszłość poprzez określenie jasnych celów, wskazanie obszarów do poprawy i odpowiednich narzędzi. System ten umożliwia również adresowanie potrzeb każdego pracownika, w tym analizowanie jego potencjału pod kątem rozwoju zawodowego, potrzeb szkoleniowych i realizacji celów.

  1. Crippa zwraca uwagę na rozwój społeczności lokalnej i uczestniczy w nim poprzez liczne działania w zakresie współpracy i wymiany z instytucjami edukacyjnymi, lokalnymi znakomitościami, partnerami technologicznymi i ogólnie promując rozwój społeczności w pobliżu swojego terytorium. Uczestniczymy w kursach wymiany szkoła - praca, dając pierwszeństwo lokalnym instytutom i uniwersytetom w celu zidentyfikowania nowych talentów, które zostaną wprowadzone do przedsiębiorstwa i będą się tu rozwijać. Crippa zwraca szczególną uwagę na poszukiwanie dostawców na swoim terytorium, zwłaszcza w zakresie świadczenia usług wymagających specjalistycznego know-how, które świadczone jest przez podmioty sąsiadujące, z którymi istnieje możliwość stałej interakcji.
    Crippa przyczynia się do wzrostu lokalnej gospodarki, wybierając jako dostawców wyłącznie lokalne gospodarstwa rolne i najlepsze jednostki z obszaru Lario.
    Crippa zwraca również uwagę na inne obszary, nie tylko związane z jej działalnością. W sferze sportowej Crippa zdecydowała się sponsorować młodego włoskiego zawodnika Stefano Nepa, wspierając go od jego początków do pojawienia się na torach Moto3.    
    Crippa promuje sztukę i kulturę. Wspiera lokalny teatr Cantù w jego działalności szkoleniowej i aktorskiej oraz w planowaniu sezonu teatralnego.   
    Ponadto, Crippa promuje wzbogacanie obszarów peryferyjnych dzięki partnerstwu z Repubblica del Design, a w szczególności dzięki projektowi „15 declinazioni di gentilezza/15 odmian życzliwości", w ramach którego na etapie testów i prototypowania wyprodukowano serię siedzisk składających się ze struktury wykonanej w całości z rur wygiętych przez giętarki Crippa.  Prawdziwy projekt mający na celu ulepszenie przedmieść Mediolanu Bovisa i Dergano oraz przykład gospodarki o obiegu zamkniętym, który dał nowe życie rurom: przekształcając je z odpadów w dobra dostępne dla społeczności.  Projekt został nominowany jako finalista do nagrody Ro Plastic Prize 2021.
  1. Crippa zwraca uwagę na produkcję i analizuje cykl życia swoich produktów, minimalizując marnotrawstwo i nieefektywność, zarówno w odniesieniu do komponentów dostępnych w sprzedaży ogólnej, jak i dostosowanych do potrzeb klienta. Dlatego przyjęliśmy model Lean Production, mający na celu uprzemysłowienie i standaryzację produkcji, aby ograniczyć obieg towarów i wielkość magazynów. Wszystkie przepływy produkcyjne są zarządzane poprzez procedury cyfrowe.

Również w sektorze informatycznym stale wdrażane są rozwiązania typu firewall i oprogramowanie, mające na celu ochronę i zabezpieczenie wrażliwych danych.

Protokół bezpieczeństwa HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) naszej strony internetowej chroni integralność i poufność danych wymienianych między odwiedzającymi a stroną, umożliwiając przeglądanie w sposób poufny i bezpieczny.

Strona jest również aktualizowana zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi stosowania ciasteczek.

Dzięki temu użytkownicy mogą wybrać kategorie ciasteczek, które chcą zaakceptować, zachowując w pamięci preferencje przeglądania każdego unikalnego użytkownika przez sześć miesięcy.

Wszystkie nasze działania marketingowe są zgodne z przepisami, a szczególną uwagę zwracamy na poszanowanie prywatności aktualnych, potencjalnych i przyszłych klientów poprzez okresowe sprawdzanie aktualności list subskrypcji i rezygnacji z subskrypcji oraz zwracając uwagę na profilowanie danych osobowych.

Crippa inwestuje ponad 5% swoich obrotów w badania i rozwój. Stale poszukujemy nowych zrównoważonych technologii, które moglibyśmy zastosować w produkcji. Byliśmy prekursorami technologii Full Electric połączonej z gięciem rur i pierwszymi, którzy zastosowali w naszych maszynach elementy pozwalające na odzyskanie energii generowanej przez ruchome części.

Crippa preferuje stosowanie we wszystkich swoich maszynach komponentów o jakości handlowej, co jest wyborem umożliwiającym wysoką wydajność przy mniejszym zużyciu komponentów i łatwej dostępności części zamiennych.

W całym cyklu życia produktu Crippa optymalizuje działania, ograniczając przemieszczanie towarów i w konsekwencji zmniejszając wpływ na środowisko. Aby zmniejszyć emisję CO2, Crippa wdrożyła swoją flotę firmową z samochodami elektrycznymi lub hybrydowymi, przyczyniając się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych i generowania odpadów nie podlegających recyklingowi.

Wszystkie produkty wykorzystywane w działalności mają niski wpływ na środowisko. Nawet lakiernia używa tylko farb wodnych.

Projektując nowe maszyny, Crippa zwraca uwagę na badania i optymalizację rozwiązań, które mają pozytywny wpływ na oszczędność energii.

Crippa została wybrana jako partner technologiczny przez firmy produkujące towary o bardzo niskim wpływie na środowisko, takie jak systemy ogrzewania słonecznego, pojazdy elektryczne, kotły z pompami ciepła... nie tylko ze względu na swoje możliwości technologiczne, ale również dlatego, że Crippa jest w stanie zapewnić zrównoważony łańcuch produkcyjny.

Crippa jest również zaangażowana w szkolenie wszystkich swoich pracowników w zakresie kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem poprzez regularne informacje, biuletyny i dni tematyczne.

Crippa wspiera również CAI (Club Alpino Italiano) w jego działaniach na rzecz obserwacji i zwalczania zjawiska topnienia lodowców, przyczyniając się do realizacji inicjatyw popularyzatorskich i uświadamiających skierowanych do ludności. 

Rejestrując się w Izbie Handlu Como i Rejestrze API Lecco, Crippa dołącza do projektu RESILARIO, sformalizowanego 19 czerwca 2018 r. z okazji projektu „Stati generali del Lago /Stan ogólny jeziora” i podpisanego przez Region Lombardii, Prowincję Como, Prowincję Lecco, Prowincję Varese, Izbę Handlu i stowarzyszenia branżowe. Projekt ma na celu ochronę jeziora Como i związanej z nim różnorodności biologicznej poprzez zaangażowanie wszystkich podmiotów przystępujących do umowy w realizację celów projektu i wdrożenie strategii niezbędnych do jego realizacji.

Crippa ma na uwadze odpady z każdej działalności prowadzonej w obrębie swoich zakładów produkcyjnych lub biur. Wyposażyła pomieszczenia w urządzenia do zgniatania tworzyw sztucznych, zmniejszając ilość wytwarzanych odpadów plastikowych. We wszystkich naszych działaniach produkcyjnych odpady są usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a tam, gdzie jest to możliwe, planowane są działania wdrożeniowe i kontrolne mające na celu usprawnienie segregowania i usuwania odpadów.

Crippa zaplanowała w ciągu roku komunikację mającą na celu przeszkolenie i podniesienie świadomości całego personelu Crippa w tematach selektywnej zbiórki odpadów, recyklingu i obiegu konsumpcji.

Spółka Crippa S.p.A. zainstalowała pasiekę zakładową w jednym z zakładów produkcyjnych, aby aktywnie zaangażować klientów i pracowników w ochronę bioróżnorodności. Pszczelarstwo zakładowe przyczynia się do zapylania owoców i warzyw, uprawy zdrowych i pożywnych produktów oraz pomaga zachować bioróżnorodność naszej planety. Oprócz ochrony środowiska, w Crippa przyczyniamy się do tworzenia wspólnych wartości społecznych, angażując naszych pracowników w warsztaty, podczas których demonstrujemy konserwację uli, opiekę nad pszczołami miodnymi oraz czynności pozyskiwania miodu, z którego uzyskujemy różne rodzaje miodu.

Crippa wspiera badania medyczne i pacjentów cierpiących na choroby rzadkie, przekazując kwotę wydaną na prezenty świąteczne dla klientów i dostawców na rzecz Fundacji Telethon oraz Stowarzyszenia Pacjentów z Zespołem Churga Straussa APACS - EGPA.  

Crippa rozpoczyna proces oceny, aby stać się firmą posiadającą certyfikat ISO:14001, co pozwoli na stałe i zorganizowane monitorowanie jej wpływu na środowisko, gwarantując standard o międzynarodowej jakości.