Agenda 2030 goals

ZRÓWNOWAŻONA INNOWACJA

Crippa od zawsze stawia na jakość, innowację i waloryzację kapitału ludzkiego w celu zaoferowania nowoczesnych rozwiązań i usług, zaprojektowanych w taki sposób, by szybko odpowiadać na coraz to nowsze i pilniejsze potrzeby rynku.

Na potwierdzenie swego zaangażowania Crippa wkroczyła na ścieżkę, która doprowadzi do integracji 17 celów zrównoważonego rozwoju opracowanych przez ONZ we wszystkich swoich działaniach i procesach. To zaangażowanie przybrało konkretną formę wraz z publikacją Raportu Zrównoważonego Rozwoju, zgodnie z Global Reporting Initiative Standards, międzynarodowym wzorcem raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju.

Co roku w tym dokumencie będziemy przedstawiać naszą drogę do zrównoważonego rozwoju oraz opisywać podjęte zobowiązania i osiągnięte cele, jak również będziemy określać kwestie, które wymagają poprawy.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ:

ZAANGAŻOWANI OD ZAWSZE

Firma Crippa od zawsze ujmowała zrównoważony rozwój w swojej strategii biznesowej, tworząc wspólne wartości. Ponieważ od zawsze byliśmy głęboko przekonani, że tylko działając w sposób zrównoważony i świadomy można osiągnąć znaczące i trwałe rezultaty w perspektywie średnio- i długoterminowej. Ponadto, przejrzystość jest zasadą, która nas inspiruje i przyświeca wszystkim naszym działaniom i interakcjom. Już przed złożeniem Raportu o Zrównoważonym Rozwoju, firma Crippa od zawsze wdrażała dobre praktyki, które uwzględniają inspirujące zasady we wszystkich dziedzinach: począwszy od zaangażowania w kapitał ludzki, łańcuch dostaw, zarządzanie zamówieniami, relacje z klientami, poprzez proponowane innowacyjne rozwiązania.

1. Jakość i innowacyjność produktu

Jakość i innowacja to nieodłączna część DNA firmy Crippa, która od zawsze przyświeca strategii przyjętej przez przedsiębiorstwo. Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy sterowanie numeryczne CNC i zaoferowaliśmy ofertę kompletnych maszyn z technologią „Full Electric”. Nasi projektanci stale poszukują najnowszej dostępnej technologii, aby zapewnić mniejsze zużycie komponentów, lepszą dostępność i oszczędność energii. Dział R&D zwraca szczególną uwagę również na ergonomię maszyn, aby ułatwić pracę operatorów maszyn.

Jakość i innowacyjność produktów to także chęć maksymalnego zadowolenia klienta, co jest głównym celem firmy Crippa, która opracowała i nadal wdraża narzędzia do monitorowania wydajności maszyn, rozwiązania Przemysłu 4.0, oprogramowanie przyjazne dla użytkownika i dba o zapewnienie najwyższego poziomu obsługi posprzedażowej oraz pomocy technicznej, zarówno osobistej, jak i zdalnej, gwarantując rozwiązywanie problemów w możliwie najkrótszym czasie i bez marnowania zasobów.

Dbałość o jakość, zgodnie z certyfikatem ISO 9001:2015, przechodzi również przez szereg kontroli mających na celu zminimalizowanie i zarządzanie niezgodnościami oraz optymalizację procesów, również dzięki planowi jakości dostawców, który reguluje sposoby pracy i określa informacje dotyczące łańcucha dostaw.

Crippa zwraca szczególną uwagę również na określenie i wykluczenie nieefektywności na wszystkich etapach produkcji.

2. Dbałość o personel

Crippa od zawsze promuje bezpieczeństwo, szacunek dla drugiej osoby i rozwój zawodowy współpracowników: wartości te określono w Kodeksie Etyki i wdrożono wraz z upływem lat, dzięki licznym zwyczajom mającym na celu poprawę środowiska pracy, waloryzację profesjonalizmu, bezpieczeństwa, terenu i relacji między przedsiębiorstwem, współpracownikami i podmiotami zewnętrznymi.

W ten kontekst doskonale wpisują się również analizy zarządzania ryzykiem, zintegrowana polityka przedsiębiorstwa oraz wdrożenie modelu organizacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem z mocą ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. nr 231 poprzez powołanie specjalnego organu kontroli i nadzoru, który poza respektowaniem przepisów prawa gwarantuje również zdrowie i dobre samopoczucie wszystkich współpracowników firmy.

Dla nas Klient jest w centrum uwagi, co przejawia się również w szeregu działań obejmujących ochronę prywatności oraz warunki dostawy, a także kształcenie operatorów oraz opracowywanie projektu maszyn w taki sposób, aby nie tylko zapewnić maksymalne standardy bezpieczeństwa, lecz również spełnić zasady ergonomii i zapewnić maksymalny komfort użytkownika końcowego.

Pełne zainteresowanie osobą na 360° jest również wyrażane poprzez ciągłe szkolenia i szereg korzyści związanych z dobrostanem, które umożliwiają wszystkim pracownikom Crippa skorzystanie z dodatkowych świadczeń zdrowotnych, umów zakładowych, zakładowego ubezpieczenia na życie oraz elastycznych godzin pracy w celu pogodzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych. Dzięki tym warunkom każdy może pracować w pogodnym i aktywnym środowisku, które dba i promuje stały rozwój osobisty na 360°.

3. Odpowiedzialność łańcucha dostaw

Mając na uwadze ochronę jakości swoich produktów, Crippa zawsze angażowała się w rozwijanie trwałych relacji z łańcuchem dostaw, poszukując lokalnych doskonałości, zarówno pod względem bliskości geograficznej, jak i wzmocnienia lokalnych czołowych graczy. Jako że Crippa jest świadoma jak ważną rolę odgrywa łańcuch dostaw, promuje działania mające na celu angażowanie kontrahentów handlowych w okresową weryfikację zgodności z wymogami jakościowymi, zgodności z przepisami, solidności ekonomicznej i cenowej. Wymagania te stawiane są dostawcom i poddostawcom.

4. Ochrona środowiska

Crippa dba o środowisko, monitorując cały cykl życia swoich produktów i procesów. Opracowujemy i wykonujemy rozwiązania o niskim oddziaływaniu na środowisko, utrzymując nienaruszone osiągi maszyn pod kątem ich wydajności i niezawodności.

To zobowiązanie ma konkretne przełożenie na wszystkie etapy procesu produkcji: od etapu opracowania naszych maszyn, po monitorowanie czynności odbioru i lakierowania, aby zminimalizować emisję zanieczyszczeń, CO2 oraz ograniczyć zużycie wody.

Prawie wszystkie nasze maszyny są wykonane w systemie „Full Electric”, co zapewnia minimalny wpływ na środowisko naturalne i gwarantuje naszym klientom możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej do zasilania maszyn.

Dbałość firmy Crippa o środowisko przejawia się również w zwiększeniu wydajności materiałów wykorzystywanych do pakowania, zaangażowaniu w poszukiwanie materiałów nadających się do recyklingu lub ponownego użycia oraz, tam gdzie to możliwe, zminimalizowaniu ilości wykorzystywanych materiałów opakowaniowych.

5. Integralność biznesu

Od samego początku Crippa prowadzi swoją działalność w poszanowaniu obowiązujących przepisów oraz kieruje się następującymi wartościami: starannością, poprawnością, lojalnością i przejrzystością. Kodeks Etyki i Organ Nadzoru formalizują jej zaangażowanie i umożliwiają wdrożenie w praktyce czynności niezbędnych do zapobiegania nieetycznemu zachowaniu w miejscu pracy i w relacjach z podmiotami trzecimi.


Crippa zachęca do świadomego zużywania zasobów żywnościowych i chroni zdrowie, eliminując z firmowych automatów napoje słodzone i przekąski przemysłowe, promując spożywanie zbilansowanych posiłków poprzez umowy z lokalnymi restauracjami, zapewniające pracownikom obsługę stołówki zakładowej.

Crippa promuje zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników poprzez wypełnianie obowiązków prawnych a także wykraczając poza te obowiązki. Wszyscy pracownicy korzystają z dodatkowej polisy zdrowotnej i procedury socjalnej, której celem jest zapobieganie chorobom i zapewnienie wsparcia finansowego w przypadku wydatków na leczenie. Crippa wykupiła też polisę na życie dla każdego pracownika. Dodatkowo w każdej siedzibie produkcyjnej znajdują się punkty z defibrylatorem, które mogą być używane w razie potrzeby przez odpowiednio przeszkolony personel.

Crippa inwestuje w swój kapitał ludzki, oferując zindywidualizowane i ustrukturyzowane plany szkoleniowe, przyjmując system zarządzania w celu monitorowania wykorzystanych godzin szkoleniowych, zapewniając ciągły wzrost swoich zasobów, poprawiając know-how firmy i stając się atrakcyjną lokalizacją dla utalentowanych osób.
Crippa współpracuje z wiodącymi uczelniami, uczestnicząc w projektach badawczych, pracach dyplomowych i współtworząc projekty, w szczególności we współpracy z Wydziałem Mechanicznym. Crippa jest sponsorem Dynamic PRC i projektu gospodarki cyrkularnej „z jednej rzeczy powstaje druga”, obu we współpracy z Politechniką z Mediolanu.
Nasze usługi posprzedażowe obejmują w szczególności szkolenia: Crippa oferuje różne formuły pogłębiania i poznawania wszystkich swoich produktów i usług: od szkoleń poinstalacyjnych, do dedykowanych sesji szkoleniowych, gdzie poruszane są tematy takie jak: rutynowa i planowa konserwacja, optymalizacja produkcji, oprogramowanie, teoria gięcia. Kursy te dostępne są w trybie dual mode z tłumaczeniem symultanicznym (na miejscu lub na dedykowanej platformie), zawsze zapewniając możliwość wymiany uwag z wykładowcami.

Crippa wdrożyła ustandaryzowany proces rekrutacji, mający na celu nagradzanie doskonałości i osobistych umiejętności każdego pracownika, zapewniając integracyjne środowisko pracy.

We wszystkich lokalizacjach Crippa zainstalowano dystrybutory wody pitnej dostępne dla wszystkich pracowników firmy. Dzięki temu znacznie zmniejsza się zużycie plastiku i jednorazowych butelek.

Crippa była jedną z pierwszych firm, która zaoferowała gamę kompletnych maszyn „Full Electric", minimalizując zużycie energii i eliminując olej i zanieczyszczające materiały odpadowe. Energia, która zasila wszystkie nasze lokalizacje pochodzi w 100% z odnawialnych źródeł. Naszym dostawcą energii jest Dolomiti Energia, partner w zakresie dostaw energii elektrycznej, który w sposób zrównoważony zasila działalność firmy Crippa. Wszystkie nasze zakłady produkcyjne posiadają izolację: zostały zaprojektowane i zoptymalizowane pod kątem oszczędności energii, poprzez prace polegające na renowacji systemów chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń, jak również poprzez prace mające na celu zmniejszenie wpływu słońca na ogrzewanie, aby obniżyć zużycie klimatyzatorów.

Komfortowe i przytulne otoczenie to jeden z pierwszych wymogów, aby dobrze wykonywać swoją pracę. Dlatego Crippa dba o zabezpieczenie i ciągłe doskonalenie miejsca pracy, zapewniając porządek i czystość. Nasz warsztat charakteryzuje się szczególną dbałością o porządek i czystość. Naszym celem jest utrzymanie miejsc pracy w idealnym porządku, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort pracy zarówno pracownikom, jak i klientom. Wszyscy nasi pracownicy mają zapewnione ergonomiczne stanowiska pracy do wykonywania swoich obowiązków oraz mogą korzystać z elastycznego czasu pracy.

Crippa posiada szereg rozwiązań dedykowanych programowi Przemysł 4.0, które pozwalają na monitorowanie maszyn, planowanie harmonogramów konserwacji bieżącej lub nadzwyczajnej poprzez aplikację dostępną z dowolnego urządzenia.

Aplikacja Next2You pozwala naszemu personelowi technicznemu wykrywać problemy w systemach naszych klientów dzięki najnowszym technologiom zdalnej diagnostyki i rozszerzonej rzeczywistości.

Crippa posiada zespół techników, którzy dbają o rozwój i wdrażanie wszystkich rozwiązań programowych, w które wyposażone są nasze maszyny, wydając aktualizacje i dostosowując je w odpowiedzi na informacje otrzymane z rynku i potrzeby naszych klientów.

Oprogramowanie Crippa USER ISO INTERFACE UII pozwala na łatwe i intuicyjne tworzenie programów maszynowych, automatycznie generując kody ISO w celu optymalizacji detali i osprzętu.

Nasz zespół pomocy technicznej ds. oprogramowania jest zawsze do dyspozycji klienta, gotowy do natychmiastowej interwencji w celu rozwiązania problemów, również w formie pomocy zdalnej.

Ponadto, Crippa projektuje i wdraża automatyzacje i integracje w celu poprawy jakości pracy operatorów maszyn, pozwalając na wyeliminowanie powtarzalnych i nużących funkcji, w których interwencja człowieka może zostać zastąpiona przez nowe technologie.

Crippa opracowała aplikację do pobrania z App Store, dedykowaną targom, umożliwiając oprowadzenie odwiedzających po stoisku i podając wstępny opis maszyn. Aplikacja jest w stanie zlokalizować maszynę przed którą się znajduje, dostarczając informacji technicznych w czasie rzeczywistym. Dzięki aplikacji możemy również zaoszczędzić na druku katalogów, zwiększając digitalizację narzędzi oferowanych przez Crippa.

Crippa promuje merytokrację, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Oferujemy i wspieramy ścieżki rozwoju zawodowego.

Crippa posiada system monitorowania i oceny wyników poprzez działania związane z samooceną, które są udostępniane i omawiane z kierownikami działów i menedżerem ds. zasobów ludzkich. System, który zapewnia pracownikom wizję przygotowaną na przyszłość poprzez określenie jasnych celów, wskazanie obszarów do poprawy i odpowiednich narzędzi. System ten umożliwia również adresowanie potrzeb każdego pracownika, w tym analizowanie jego potencjału pod kątem rozwoju zawodowego, potrzeb szkoleniowych i realizacji celów.

  1. Crippa zwraca uwagę na rozwój społeczności lokalnej i uczestniczy w nim poprzez liczne działania w zakresie współpracy i wymiany z instytucjami edukacyjnymi, lokalnymi znakomitościami, partnerami technologicznymi i ogólnie promując rozwój społeczności w pobliżu swojego terytorium. Uczestniczymy w kursach wymiany szkoła - praca, dając pierwszeństwo lokalnym instytutom i uniwersytetom w celu zidentyfikowania nowych talentów, które zostaną wprowadzone do przedsiębiorstwa i będą się tu rozwijać. Crippa zwraca szczególną uwagę na poszukiwanie dostawców na swoim terytorium, zwłaszcza w zakresie świadczenia usług wymagających specjalistycznego know-how, które świadczone jest przez podmioty sąsiadujące, z którymi istnieje możliwość stałej interakcji.
    Crippa przyczynia się do wzrostu lokalnej gospodarki, wybierając jako dostawców wyłącznie lokalne gospodarstwa rolne i najlepsze jednostki z obszaru Lario.
    Crippa zwraca również uwagę na inne obszary, nie tylko związane z jej działalnością. W sferze sportowej Crippa zdecydowała się sponsorować młodego włoskiego zawodnika Stefano Nepa, wspierając go od jego początków do pojawienia się na torach Moto3.    
    Crippa promuje sztukę i kulturę. Wspiera lokalny teatr Cantù w jego działalności szkoleniowej i aktorskiej oraz w planowaniu sezonu teatralnego.   
    Ponadto, Crippa promuje wzbogacanie obszarów peryferyjnych dzięki partnerstwu z Repubblica del Design, a w szczególności dzięki projektowi „15 declinazioni di gentilezza/15 odmian życzliwości", w ramach którego na etapie testów i prototypowania wyprodukowano serię siedzisk składających się ze struktury wykonanej w całości z rur wygiętych przez giętarki Crippa.  Prawdziwy projekt mający na celu ulepszenie przedmieść Mediolanu Bovisa i Dergano oraz przykład gospodarki o obiegu zamkniętym, który dał nowe życie rurom: przekształcając je z odpadów w dobra dostępne dla społeczności.  Projekt został nominowany jako finalista do nagrody Ro Plastic Prize 2021.
  1. Crippa zwraca uwagę na produkcję i analizuje cykl życia swoich produktów, minimalizując marnotrawstwo i nieefektywność, zarówno w odniesieniu do komponentów dostępnych w sprzedaży ogólnej, jak i dostosowanych do potrzeb klienta. Dlatego przyjęliśmy model Lean Production, mający na celu uprzemysłowienie i standaryzację produkcji, aby ograniczyć obieg towarów i wielkość magazynów. Wszystkie przepływy produkcyjne są zarządzane poprzez procedury cyfrowe.

Również w sektorze informatycznym stale wdrażane są rozwiązania typu firewall i oprogramowanie, mające na celu ochronę i zabezpieczenie wrażliwych danych.

Protokół bezpieczeństwa HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) naszej strony internetowej chroni integralność i poufność danych wymienianych między odwiedzającymi a stroną, umożliwiając przeglądanie w sposób poufny i bezpieczny.

Strona jest również aktualizowana zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi stosowania ciasteczek.

Dzięki temu użytkownicy mogą wybrać kategorie ciasteczek, które chcą zaakceptować, zachowując w pamięci preferencje przeglądania każdego unikalnego użytkownika przez sześć miesięcy.

Wszystkie nasze działania marketingowe są zgodne z przepisami, a szczególną uwagę zwracamy na poszanowanie prywatności aktualnych, potencjalnych i przyszłych klientów poprzez okresowe sprawdzanie aktualności list subskrypcji i rezygnacji z subskrypcji oraz zwracając uwagę na profilowanie danych osobowych.

Crippa inwestuje ponad 5% swoich obrotów w badania i rozwój. Stale poszukujemy nowych zrównoważonych technologii, które moglibyśmy zastosować w produkcji. Byliśmy prekursorami technologii Full Electric połączonej z gięciem rur i pierwszymi, którzy zastosowali w naszych maszynach elementy pozwalające na odzyskanie energii generowanej przez ruchome części.

Crippa preferuje stosowanie we wszystkich swoich maszynach komponentów o jakości handlowej, co jest wyborem umożliwiającym wysoką wydajność przy mniejszym zużyciu komponentów i łatwej dostępności części zamiennych.

W całym cyklu życia produktu Crippa optymalizuje działania, ograniczając przemieszczanie towarów i w konsekwencji zmniejszając wpływ na środowisko. Aby zmniejszyć emisję CO2, Crippa wdrożyła swoją flotę firmową z samochodami elektrycznymi lub hybrydowymi, przyczyniając się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych i generowania odpadów nie podlegających recyklingowi.

Wszystkie produkty wykorzystywane w działalności mają niski wpływ na środowisko. Nawet lakiernia używa tylko farb wodnych.

Projektując nowe maszyny, Crippa zwraca uwagę na badania i optymalizację rozwiązań, które mają pozytywny wpływ na oszczędność energii.

Crippa została wybrana jako partner technologiczny przez firmy produkujące towary o bardzo niskim wpływie na środowisko, takie jak systemy ogrzewania słonecznego, pojazdy elektryczne, kotły z pompami ciepła... nie tylko ze względu na swoje możliwości technologiczne, ale również dlatego, że Crippa jest w stanie zapewnić zrównoważony łańcuch produkcyjny.

Crippa jest również zaangażowana w szkolenie wszystkich swoich pracowników w zakresie kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem poprzez regularne informacje, biuletyny i dni tematyczne.

Crippa wspiera również CAI (Club Alpino Italiano) w jego działaniach na rzecz obserwacji i zwalczania zjawiska topnienia lodowców, przyczyniając się do realizacji inicjatyw popularyzatorskich i uświadamiających skierowanych do ludności. 

Through its registration with the Como Chamber of Commerce and the Lecco API, Crippa subscribes to the RESILARIO project, formalised on 19 June 2018 on the occasion of the "General States of the Lake" and signed by the Lombardy Region, the Province of Como, the Province of Lecco, the Province of Varese, the Chamber of Commerce and the trade associations.
The project aims to protect Lake Como and its associated biodiversity through the efforts of all parties involved in the pact; to pursue the objectives of the project and to create the strategies required for its implementation.

 

Crippa è attenta ai rifiuti derivanti da qualsiasi attività svolta all’interno dei siti produttivi o dei suoi uffici. Ha dotato gli ambienti di dispositivo per lo schiacciamento della plastica, ridimensionando il volume dei rifiuti plastici generati.

Tutte le nostre attività produttive smaltiscono i rifiuti secondo le norme vigenti e ove possibile vengono previsti attività di implementazione e monitoraggio per migliorare la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti.

Crippa ha previsto durante l’anno comunicazioni atte alla formazione e sensibilizzazione di tutto il personale Crippa nelle tematiche di raccolta differenziata, riciclo e circolarità dei consumi.

Crippa S.p.A. ha installato in un sito produttivo un apiario aziendale per coinvolgere attivamente clienti e dipendenti nella tutela della biodiversità, l’apicoltura aziendale contribuisce all’impollinazione di frutta e verdura, alla coltura di prodotti sani e nutrienti e aiuta a preservare le biodiversità del nostro pianeta. Oltre a salvaguardare l’ambiente, in Crippa contribuisce a creare valori socialmente condivisi, coinvolgendo i nostri dipendenti in laboratori dove vengono mostrate la manutenzione degli alveari, le attività di cura delle api mellifere e le operazioni di smielatura, dalle quali otteniamo diverse qualità di miele.

Crippa sta iniziando un percorso di valutazione per diventare azienda certificata ISO:14001, questo permetterà un monitoraggio costante e strutturato del suo impatto ambientale, garantendo uno standard certificato a livello internazionale.